Kto sme

Sme mladí ľudia, ktorí majú túžbu ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Hlavným zameraním projektu Godzone je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Našou túžbou a víziou našej služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným.

V jadre nášho tímu, sú najmä členovia Spoločenstva SP, ale aj členovia ďalších spoločenstiev, a všetci spolu, sme členmi Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Chceme spolu budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto generácia prinesie. Okrem ostatnej služby, projekt Godzone každý rok organizuje turné po Slovensku. Informácie o turné nájdete na stránke tour.godzone.sk.

Godzone kancelária, sídli na Sliači, kde funguje Spoločenstvo SP a väčšina zamestnancov projektu tu má svoje rodiny, manželov a manželky, otcov a maminky, babky, dedkov, švagrov, súrodencov, aj obľúbenú kaviareň…

Za 12 rokov fungovania projektu a 18 rokov spoločenstva SP vidíme ovocie aj v 29 manželských pároch, ktoré v tomto spoločenstve vznikli sviatosťou manželstva a 31 malých deťoch pokrstených a vedených vo viere Rímskokatolíckej cirkvi.

Identita projektu

Identita tohto projektu teda je, bola a bude katolícka. Členovia spoločenstva SP, ktoré je domovským spoločenstvom tohto projektu, sú riadni členovia Katolíckej cirkvi vo farnosti Sliač a okolí, pristupujú pravidelne ku sviatostiam a praktizujú svoju vieru podľa katolíckej vierouky. Spoločenstvo SP si tiež pred niekoľkými rokmi žiadalo pre svoju vnútornú formáciu kňaza od otca biskupa, no nebolo možné uvoľniť kňaza len pre našu formáciu, a tak bol starostlivosťou o toto spoločenstvo poverený farský kňaz vo farnosti Sliač, o. Dominik Markoš.

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že ide o projekt, ktorý zastrešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska. Nejde teda o akciu, o ktorej nič nevieme. Každý, kto príde na Godzone, môže vidieť, že sú tam kňazi. Takže ak má niekto problém alebo pochybnosti o samotnom koncerte, hovorím mu, že sú tam kňazi, ktorí spovedajú, rozhrešujú.
Godzone je ako duchovná čistička. Na jednom mieste sa zídu tisícky mladých ľudí, ktorí spievajú piesne o Ježišovi. Zapájajú sa do spoločnej modlitby. Keď som sa pred nich postavil, hovoril som im o Panne Márii a na konci sústredene prijali požehnanie. Je to všetko dobré? Myslím, že skvelé! Samozrejme, prichádzajú aj takí, ktorí zatiaľ iba hľadajú a možno práve tam sa v nich začne rodiť niečo nové.
Texty piesní na Godzone majú racionálne jadro. Emócia, ktorá počas nich príde, môže byť zároveň kanálom na prijatie hlbokého obsahu. Pri kázaní hovoria často aj kňazi najprv príbeh a potom podstatu. Aj Ježiš pracoval s fantáziou a emóciami človeka, keď rozprával príbehy a podobenstvá. No za kritérium skutočného prijatia obsahu postavil skutky, každodennú prax.

Náš príbeh

Godzone projekt vznikol v januári 2010 a samotnému projektu predchádzala séria evanjelizačných koncertov, realizovaná v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na jeseň roku 2009. V tomto roku sme ukončili jedno z našich do vtedy veľkých podujatí s názvom Voľnosť na Nevoľnom. Toto podujatie bolo realizované pod záštitou nebohého otca biskupa Rudolfa Baláža v jeho rodnej dedine Nevoľné. V októbri roku 2009 sme dostali pozvánku od otca Zdena Pupíka, ktorý bol vtedy členom Rady pre mládež a univerzity KBS, aby sme s kapelou ESPÉ zrealizovali niekoľko evanjelizačných koncertov počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Ponuku sme s radosťou prijali a vtedy sa začal projekt realizovať.

Nová evanjelizácia

V týchto rokoch začiatku projektu sa Katolíckou cirkvou na Slovensku stále viac šírilo pozvanie vstúpiť do tzv. novej evanjelizácie – novej v zápale, metódach a vo výraze, a tak sme v spoločenstve SP pocítili obrovskú túžbu odpovedať na výzvu našej Cirkvi. Čítali sme Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013, kde sme našli výzvu: „Po vyjdení z tunela prenasledovania sa totiž ocitáme pred úlohou vykročiť na cestu obnovy. Sme hlboko presvedčení, že cesta duchovnej obnovy pre Katolícku cirkev na Slovensku vedie cestou novej evanjelizácie, cez dôslednú formáciu k nej, cez rešpektovanie vlastného príbehu viery každého jedného človeka, cez obnovu niektorých cirkevných štruktúr, ako aj cez partnerský dialóg s pluralitnou spoločnosťou.“ (PP bod 3)

V Pastoračnom pláne je tiež pre nás veľmi inšpiratívna definícia novej evanjelizácie: „Ide o ohlasovanie evanjelia novým spôsobom, a to takým, aby bolo počuteľné a zrozumiteľné pre súčasného človeka v duchu Ježišových slov: Nalejte nové víno do nových nádob (porov. Mk 2,22)!“ (PP bod 19)

Ako mladí ľudia, ktorým horí srdce za svojich rovesníkov, sme túto výzvu našej Cirkvi prijali a začali sme ju realizovať. Rozhodli sme sa začať slúžiť mladým ľuďom na Slovensku prostredníctvom projektu novej evanjelizácie, ktorý bude ohlasovať evanjelium relevantným spôsobom pre mladého človeka dnešnej doby. Godzone projekt vznikol pod záštitou občianskeho združenia ZKSM a vždy bol a je podriadený autorite a učeniu Rímskokatolíckej cirkvi.

Cirkev

V otvorenosti spolupracujeme aj s inými cirkvami, budujeme osobné priateľstvá, inšpirujeme sa tým, čo nájdeme ako povzbudivé pre nás, ale naším základom a smerovaním vždy bolo a je učenie katolíckej Cirkvi.

V dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu čítame: „Nech všetci kresťania vyznávajú pred všetkými národmi vieru v trojjediného Boha, vo vteleného Božieho Syna, Vykupiteľa a nášho Pána, a nech spoločným úsilím vo vzájomnej úcte vydávajú svedectvo o našej nádeji, ktorá nesklame. Spolupráca všetkých kresťanov je živým vyjadrením spojenia, ktoré už jestvuje medzi nimi, a stavia do jasnejšieho svetla tvár Krista Služobníka. Táto spolupráca sa v mnohých krajinách už nadviazala a treba ju stále zdokonaľovať.“ (Unitatis redintegratio – Dekrét o ekumenizme, bod 12)

Služba a formácia mládeže

Desiatky dobrovoľníkov v našom spoločenstve a aj v iných spoločenstvách po celom Slovensku prispôsobili svoje životy, lebo si nemohli nechať len pre seba to, čo zažili s Bohom a ich svedectvá stále potvrdzujú ovocie tohto diela. Godzone projekt rástol a rástol aj jeho vplyv, či množstvo a rozsah služby, ktorej sa venoval, až do podoby, v akej ho poznáme dnes.

Spočiatku sme Radu pre mládež pri KBS navštevovali iba príležitostne, spravidla raz za rok, keď sme prezentovali pripravované Godzone tour, ktoré sa od jeho vzniku vždy realizovalo v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež a pod záštitou ZKSM a Rady pre mládež a univerzity KBS. Neskôr som sa stal riadnym členom rady na pozvanie vtedajšieho tajomníka – Ondreja Chrvalu s vedomím otca biskupa Tomáša Galisa a stále mi je cťou stretávať sa s otcom biskupom a kňazmi pre mládež na Slovensku a spolu hľadať to najlepšie pre formáciu mládeže na Slovensku. Godzone a naše spoločenstvo sa preto podieľali aj na prípravách a realizácii podujatí ako Národné stretnutia mládeže R13, P15, P18 či Svetové dni mládeže v Krakove.

Keďže veríme, že je potrebné duchovne formovať mladých ľudí, jednou z našich služieb je aj vedenie animátorskej školy Godzone school. V jej tíme sú okrem vyškolených animátorov vždy prítomní niekoľkí kňazi či rehoľná sestra. Z nášho a iných spoločenstiev už povstalo niekoľko povolaní ku kňazstvu alebo rehoľnému životu aj na základe služby Godzone.

Vízia a ciele projektu

Vstúpiť do Božieho kráľovstva

Našou víziou je spojiť sa v zápase za mladú generáciu a urobiť viac pre Božie kráľovstvo. Týmto projektom chceme prispieť k duchovnému prebudeniu na Slovensku a ponúknuť evanjelium Ježiša Krista a jeho posolstvo spôsobom, ktorý sa prihovára ľudským srdciam. 

Budovať generáciu KIOBK

Túžime pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre život s Ježišom Kristom a spolu s kresťanskými spoločenstvami im ukázať, kam smú prísť a nachádzať svoj duchovný domov – spolu sa nechať premieňať posolstvom evanjelia. Chceme budovať generáciu ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo, ľudí, ktorí budú v láske bojovať za Božie kráľovstvo, ktorí budú mať vplyv vo všetkých oblastiach spoločnosti a prinášať hodnoty Božieho kráľovstva.

Evanjelizácia mladých na Slovensku

Víziou projektu je priniesť prebudenie, zjednotenie a motiváciu. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Chceme zažívať zmenu, ktorú prinesie generácia premenená evanjeliom.

Uvoľniť ľudí povolaných do služby

Túžime uvoľňovať ľudí povolaných do služby na plný úväzok, naplno využiť ich potenciál, zručnosti, dary a talenty, ktoré im Boh dal pre službu v Božom kráľovstve a dávať im priestor plniť svoje poslanie.

Zásobovať generáciu KIOBK

Chceme zásobovať generáciu KIOBK živým slovom, svedectvami, podcastami, prinášať kvalitné vyučovania, prednášky, knihy, televíznu reláciu, formačné kurzy a animátorskú školu, aby generácia KIOBK mala vždy kde čerpať.

Čo je to Godzone tour?

Godzone tour je podujatie novej evanjelizácie a povzbudenia pre mladých neveriacich ale i veriacich, lebo: „Veľmi často skutočná situácia veľkých más veriacich vyžaduje určitú evanjelizáciu pokrstených, ktorá predchádza katechézu.” (Všeobecné katechetické direktórium, 19). Každý ročník Godzone tour je osobne komunikovaný s otcami biskupmi, kde vždy objasníme myšlienku celého Godzone projektu i turné. Akékoľvek úpravy otcovia biskupi mali pre turné v danej diecéze, vždy boli dodržané. Na Godzone tour sa v samotnom tíme zúčastňuje stále viac katolíckych kňazov a desiatky kňazov pomáhajú počas spovednej služby. Počas každého ročníka tour sme naozaj ohromení obrovským množstvom a záujmom o sviatosť zmierenia. Každý deň počas tour je pre cca 300 členný tím 2x slávená svätá omša, jedna doobeda a druhá poobede, aby sa jej mohli zúčastniť všetci a prestriedať sa tak na svojich dobrovoľníckych službách.

Po minulé roky sme počas samotného turné mali aj otvorenú adoračnú miestnosť (resp. niekde to bol stan) s vystavenou Sviatosťou oltárnou a s adoračnou službou, no na podnet otcov biskupov sme od tohto upustili počas turné, lebo pri tisícoch ľudí, ktorí sa turné zúčastňujú, bolo nemožné vytvoriť miesto s patričnou úctou a tichosťou pre adorovanie.

Nie sme nijako prepojení s učením žiadnej inej cirkvi a milujeme Katolícku cirkev, ktorej sme sa ako laici rozhodli obetovať svoje životy a slúžiť vo viere, že nebeský Otec sa postará o nás a naše rodiny v každej oblasti života. Všetci mladí, ktorí pracujú v Godzone projekte, sa dobrovoľne rozhodli vstúpiť do života viery a investovať svoje životy do služby tejto generácii, aby sa čo najviac ľudí na Slovensku mohlo stretnúť s Otcovou láskou. Veríme totiž v slová a výzvu sv. Jána Pavla II.: „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“

V celej službe Godzone spolupracujeme s desiatkami kňazov či laických lídrov, ktorí za touto službou stoja. Každého, kto sa o projekt zaujíma, prosíme v dnešnej dobe dezinformácii a fake news, aby získaval informácie z hodnoverných zdrojov a od očitých svedkov. Nie je dnes žiadny problém napísať osočujúci pamflet, rozšíriť ho po internete a ovplyvniť tým masy, ale veríme, že pri tak dôležitých okolnostiach ako je šírenie evanjelia je našou povinnosťou oprieť sa o osobné svedectvá z prvej ruky a preverovať si zdroje informácií.

ZA GODZONE PROJEKT

Július Slovák

Riaditeľ

Garanti

ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD.

katolícky kňaz

ThLic. Ondrej Chrvala

Katolícky kňaz
garanti