Informácie - GODZONE
17098
page-template-default,page,page-id-17098,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-19.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Informácie o projekte GODZONE

 

Godzone projekt vznikol v januári 2010 a samotnému projektu predchádzala séria evanjelizačných koncertov, realizovaná v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na jeseň roku 2009. V tomto roku sme ukončili jedno z našich do vtedy veľkých podujatí s názvom Voľnosť na Nevoľnom. Toto podujatie bolo realizované pod záštitou nebohého otca biskupa Rudolfa Baláža v jeho rodnej dedine Nevoľné. V októbri roku 2009 sme dostali pozvánku od otca Zdena Pupíka, ktorý bol vtedy členom Rady pre mládež a univerzity KBS, aby sme s kapelou ESPÉ zrealizovali niekoľko evanjelizačných koncertov počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Ponuku sme s radosťou prijali a vtedy sa začal projekt realizovať.

V týchto rokoch začiatku projektu sa Katolíckou cirkvou na Slovensku stále viac šírilo pozvanie vstúpiť do tzv. novej evanjelizácie – novej v zápale, metódach a vo výraze, a tak sme v spoločenstve SP pocítili obrovskú túžbu odpovedať na výzvu našej Cirkvi. Čítali sme Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013, kde sme našli výzvu: „Po vyjdení z tunela prenasledovania sa totiž ocitáme pred úlohou vykročiť na cestu obnovy. Sme hlboko presvedčení, že cesta duchovnej obnovy pre Katolícku cirkev na Slovensku vedie cestou novej evanjelizácie, cez dôslednú formáciu k nej, cez rešpektovanie vlastného príbehu viery každého jedného človeka, cez obnovu niektorých cirkevných štruktúr, ako aj cez partnerský dialóg s pluralitnou spoločnosťou.“ (PP bod 3)

V Pastoračnom pláne je tiež pre nás veľmi inšpiratívna definícia novej evanjelizácie: „Ide o ohlasovanie evanjelia novým spôsobom, a to takým, aby bolo počuteľné a zrozumiteľné pre súčasného človeka v duchu Ježišových slov: Nalejte nové víno do nových nádob (porov. Mk 2,22)!“ (PP bod 19)

Ako mladí ľudia, ktorým horí srdce za svojich rovesníkov, sme túto výzvu našej Cirkvi prijali a začali sme ju realizovať. Rozhodli sme sa začať slúžiť mladým ľuďom na Slovensku prostredníctvom projektu novej evanjelizácie, ktorý bude ohlasovať evanjelium relevantným spôsobom pre mladého človeka dnešnej doby. Godzone projekt vznikol pod záštitou občianskeho združenia ZKSM a vždy bol a je podriadený autorite a učeniu Rímskokatolíckej cirkvi.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že ide o projekt, ktorý zastrešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska. Nejde teda o akciu, o ktorej nič nevieme. Každý, kto príde na Godzone, môže vidieť, že sú tam kňazi. Takže ak má niekto problém alebo pochybnosti o samotnom koncerte, hovorím mu, že sú tam kňazi, ktorí spovedajú, rozhrešujú.
Godzone je ako duchovná čistička. Na jednom mieste sa zídu tisícky mladých ľudí, ktorí spievajú piesne o Ježišovi. Zapájajú sa do spoločnej modlitby. Keď som sa pred nich postavil, hovoril som im o Panne Márii a na konci sústredene prijali požehnanie. Je to všetko dobré? Myslím, že skvelé! Samozrejme, prichádzajú aj takí, ktorí zatiaľ iba hľadajú a možno práve tam sa v nich začne rodiť niečo nové.
Texty piesní na Godzone majú racionálne jadro. Emócia, ktorá počas nich príde, môže byť zároveň kanálom na prijatie hlbokého obsahu. Pri kázaní hovoria často aj kňazi najprv príbeh a potom podstatu. Aj Ježiš pracoval s fantáziou a emóciami človeka, keď rozprával príbehy a podobenstvá. No za kritérium skutočného prijatia obsahu postavil skutky, každodennú prax.

V otvorenosti spolupracujeme aj s inými cirkvami, budujeme osobné priateľstvá, inšpirujeme sa tým, čo nájdeme ako povzbudivé pre nás, ale naším základom a smerovaním vždy bolo a je učenie katolíckej Cirkvi.

V dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu čítame: „Nech všetci kresťania vyznávajú pred všetkými národmi vieru v trojjediného Boha, vo vteleného Božieho Syna, Vykupiteľa a nášho Pána, a nech spoločným úsilím vo vzájomnej úcte vydávajú svedectvo o našej nádeji, ktorá nesklame. Spolupráca všetkých kresťanov je živým vyjadrením spojenia, ktoré už jestvuje medzi nimi, a stavia do jasnejšieho svetla tvár Krista Služobníka. Táto spolupráca sa v mnohých krajinách už nadviazala a treba ju stále zdokonaľovať.“ (Unitatis redintegratio – Dekrét o ekumenizme, bod 12)

Svätý Otec František pri svojej ceste do Švédska, kde sa zúčastnil ekumenickej pripomienky 500. výročia reformácie, odpovedal na otázku, aké sú Vaše nádeje a očakávania pred týmto historickým stretnutím: „Prichádza mi na myseľ jediné slovo: priblížiť sa. Moja nádej a moje očakávanie sú, aby som sa viac priblížil k mojim bratom a mojim sestrám. Priblíženie sa prospieva všetkým. Z odstupu naopak ochorieme. Keď sa vzďaľujeme, uzatvárame sa do seba a stávame sa svetskými, neschopnými stretávať sa. Necháme sa ovládnuť strachom. Je potrebné naučiť sa povzniesť ponad seba samých, aby sme sa stretli s inými. Ak to neurobíme, aj my kresťania upadneme do choroby rozdelenia. Moje očakávanie je, aby sa podarilo spraviť krok priblíženia sa, byť viac blízkym mojim bratom a mojim sestrám, ktorí žijú vo Švédsku.“

Aj na základe týchto vyjadrení sme otvorení komunikácii a vzťahom aj s kresťanmi z iných cirkví. Veríme, že to je potrebné a správne mať sa navzájom v úcte.

Desiatky dobrovoľníkov v našom spoločenstve a aj v iných spoločenstvách po celom Slovensku prispôsobili svoje životy, lebo si nemohli nechať len pre seba to, čo zažili s Bohom a ich svedectvá stále potvrdzujú ovocie tohto diela. Godzone projekt rástol a rástol aj jeho vplyv, či množstvo a rozsah služby, ktorej sa venoval, až do podoby, v akej ho poznáme dnes.

Spočiatku sme Radu pre mládež pri KBS navštevovali iba príležitostne, spravidla raz za rok, keď sme prezentovali pripravované Godzone tour, ktoré sa od jeho vzniku vždy realizovalo v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež a pod záštitou ZKSM a Rady pre mládež a univerzity KBS. Neskôr som sa stal riadnym členom rady na pozvanie nového tajomníka – Ondreja Chrvalu s vedomím otca biskupa Tomáša Galisa a stále mi je cťou stretávať sa s otcom biskupom a kňazmi pre mládež na Slovensku a spolu hľadať to najlepšie pre formáciu mládeže na Slovensku. Godzone a naše spoločenstvo sa preto podieľali aj na prípravách a realizácii podujatí ako Národné stretnutia mládeže R13, P15, P18 či Svetové dni mládeže v Krakove.

 

Identita tohto projektu teda je, bola a bude katolícka. Členovia spoločenstva SP, ktoré je domovským spoločenstvom tohto projektu, sú riadni členovia Katolíckej cirkvi vo farnosti Sliač a okolí, pristupujú pravidelne ku sviatostiam a praktizujú svoju vieru podľa katolíckej vierouky. Spoločenstvo SP si tiež pred niekoľkými rokmi žiadalo pre svoju vnútornú formáciu kňaza od otca biskupa, no nebolo možné uvoľniť kňaza len pre našu formáciu, a tak bol starostlivosťou o toto spoločenstvo poverený farský kňaz vo farnosti Sliač, o. Dominik Markoš.

Pre formáciu mladých tiež vedieme animátorskú školu Godzone school a v jej tíme sú okrem vyškolených animátorov vždy prítomní viacerí kňazi či rehoľná sestra. Z tohto a iných spoločenstiev aj na základe služby Godzone už povstalo niekoľko povolaní ku kňazstvu alebo rehoľnému životu. Za 10 rokov fungovania projektu a 15 rokov spoločenstva SP vidíme ovocie aj v 21 manželských pároch, ktoré v tomto spoločenstve vznikli sviatosťou manželstva a 18 malých deťoch pokrstených a vedených vo viere Rímskokatolíckej cirkvi.

 

Godzone tour je podujatie novej evanjelizácie a povzbudenia pre mladých neveriacich ale i veriacich, lebo: „Veľmi často skutočná situácia veľkých más veriacich vyžaduje určitú evanjelizáciu pokrstených, ktorá predchádza katechézu.” (Všeobecné katechetické direktórium, 19)

Každý ročník Godzone tour je osobne komunikovaný s otcami biskupmi, kde vždy objasníme myšlienku celého Godzone projektu i turné. Akékoľvek úpravy otcovia biskupi mali pre turné v danej diecéze, vždy boli dodržané.

 

Na Godzone tour sa v samotnom tíme zúčastňuje stále viac katolíckych kňazov a desiatky kňazov pomáhajú počas spovednej služby. Počas každého ročníka tour sme naozaj ohromení obrovským množstvom a záujmom o sviatosť zmierenia.

Každý deň počas tour je pre cca 300 členný tím 2x slávená svätá omša, jedna doobeda a druhá poobede, aby sa jej mohli zúčastniť všetci a prestriedať sa tak na svojich dobrovoľníckych službách.

 

Po minulé roky sme počas samotného turné mali aj otvorenú adoračnú miestnosť (resp. niekde to bol stan) s vystavenou Sviatosťou oltárnou a s adoračnou službou, no na podnet otcov biskupov sme od tohto upustili počas turné, lebo pri tisícoch ľudí, ktorí sa turné zúčastňujú, bolo nemožné vytvoriť miesto s patričnou úctou a tichosťou pre adorovanie.

Nie sme nijako prepojení s učením žiadnej inej cirkvi a milujeme Katolícku cirkev, ktorej sme sa ako laici rozhodli obetovať svoje životy a slúžiť vo viere, že nebeský Otec sa postará o nás a naše rodiny v každej oblasti života. Všetci mladí, ktorí pracujú v Godzone projekte, sa dobrovoľne rozhodli vstúpiť do života viery a investovať svoje životy do služby tejto generácii, aby sa čo najviac ľudí na Slovensku mohlo stretnúť s Otcovou láskou. Veríme totiž v slová a výzvu sv. Jána Pavla II.: „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“

V celej službe Godzone spolupracujeme s desiatkami kňazov či laických lídrov, ktorí za touto službou stoja. Každého, kto sa o projekt zaujíma, prosíme v dnešnej dobe dezinformácii a fake news, aby získaval informácie z hodnoverných zdrojov a od očitých svedkov. Nie je dnes žiadny problém napísať osočujúci pamflet, rozšíriť ho po internete a ovplyvniť tým masy, ale veríme, že pri tak dôležitých okolnostiach ako je šírenie evanjelia je našou povinnosťou oprieť sa o osobné svedectvá z prvej ruky a preverovať si zdroje informácií.

 

Za Godzone projekt

Július Slovák
Riaditeľ

Pozri tiež sekciu:

Tieto informácie garantujú:

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Diecézny biskup Žilinskej diecézy
Predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

Mgr. Patrik Balázs
administrátor v Čoltove

 

Mgr. Milan Bednárik
zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ – Oáza Vyšný Klátov

 

Ing. Martina Belejova, PhD.
vedúca kancelárie Martindom; GKC

 

ThLic.Vladimir Beregi PhD.
zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ – Oáza Sklené

 

Bc. Andrea Bielová
líderka – Crescendo Slovensko

 

PhDr. ThDr. Ján Buc PhD.
predseda ZKSM, farár Východná

 

Pavol Coch
laický misionár, lider Rieky Života

 

Martin Detko
vedúci spoločenstva Bratislava

 

Mgr. Lucia Drábiková PhD.
poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja

 

P. Juraj Ďurnek SchP
provinciál Rehole piaristov

 

PaedDr. Erich Eštvan
riaditeľ Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli, člen komisie pre mládež pri KBS

 

Mgr. Jan Fiala
farár Olbramovice ČR

 

Mgr. Gabriel Fidrik PhD.
vedúci spoločenstva pri KÚ RK

 

Bc. Eduard Filo
poslanec TSK, vedúci spoločenstva Južania

 

Mgr. Pavol Forgáč
kaplán v Lokci

 

Dominik Gabriel
spoločenstvo Južania, pracovník s mládežou, poslanec Mesta Trenčín

 

Ing. Nela Grajciarová
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 

Mgr. Henrich Grejták
kňaz Univerzitného pastoračného centra v Košiciach

 

Mgr. Jaroslav Gunár

 

Mgr. Miroslav Hafera
špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

 

Mgr. Marcel Hakoš
riaditeľ evanjelizačnej školy Koinonie Ján Krstiteľ

 

ThLic. Martin Harčár
kňaz Komunity Emanuel

 

Ing. Eduard Heger
poslanec NRSR, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 

Ján Holubčík, SDB
predseda Domky, člen Rady pre mládež a univerzity KBS, riaditeľ Festivalu Lumen

 

ThLic. PaedDr. Peter Holbička
dekan, farár v Kysuckom Novom Meste, zodpovedný za koordináciu cirkevných hnutí a spoločenstiev v Žilinskej diecéze

 

MBA Peter Hošták PhD.
poslanec mesta Trenčín, Manželské spoločenstvá v Trenčíne

 

ThLic. Ondrej Chrvala
tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska

 

Mne. Peter Jakubec
vedúci manželských spoločenstiev v Trenčíne

 

Mgr. Ľudovít /Luigi/ Gabriš
farár Červený Kameň

Bc. Veronika Janíková
členka komisie pre mládež DCZA

 

Mgr. Martin Janus
výkonný riaditeľ ZKSM

 

Dávid Jopčík
vedúci spoločenstva SZ

 

Štefánia Jopčíková
člen komisie pre mládež DCZA

 

Ing. Andrej Kmotorka
člen lídrov Spoločenstva Piar a mladý podnikateľ

 

Ing. Tomáš Kohút
člen komisie pre mládež DCZA

 

o. Branislav Kožuch
(člen predsedníctva FKI), správca pastoračneho centra Ústie nad Priehradou

 

Mgr. Ľuboš Laškoty
predseda Komisie pre mládež Spišskej diecézy

 

Dávid Lech
koordinátor evanjelizačných a pastoračných aktivít vo farnosti Krista Kráľa, Prešov-Sekčov; líder spoločenstva Damask

 

Braňo Letko
Lámačske chvály

 

Mgr. Peter Lipták
katolícky teológ a evanjelizátor

 

ThLic. Ing. Maroš Lovič
administrátor v Križovanoch nad Dudváhom

 

Bc. Ivan Ľuba
vedúci mládežníckeho spoločenstva v Námestove, študent práva

 

Mgr. Jozef Lukáč
poslanec NRSR, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja

 

ThLic. Ján Macej OFMCap
OFMCap, kapucín

 

Bc. Mária Machová
poslankyňa mesta Trenčín, o.z. Pre rodinu

 

Milan Majchrák
vedúci spoločenstva Horizont

 

Mgr. Dominik Markoš
farár Sliač – poverený správou spoločenstva SP

 

Bc. Richard Medňanský
vedúci spoločenstva Nové Mesto

 

Ing. Pavol Meliš
Člen komisie pre mládež DCZA

 

Mgr. Ing. Zdenko Mezovský
univerzitný kaplán v Žiline

 

Ing. arch. Marián Michalík
vedúci manželských spoločenstiev v Trenčíne

 

Mgr. Peter Mihálik
farský administrátor Lužianky

 

ThLic. Gabriel Vladimír Mikula OFMCap
kapucín

 

Mgr. et Ing. Leopold Ivan Nemček OFMCap,
kapucín

 

Mgr. Jakub Novák
pedagóg, líder Rieky Života

 

ThLic. Jozef Pajerský
predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy

 

Mgr. Eva Petrovičová
Spoločenstvo Christian – Zlaté Moravce, Otcovo srdce pre Slovensko

 

Vladimír Olbert OFM
provinciálny minister a štatutárny zástupca, Rehoľa menších bratov – Františkánov, Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku

Mgr. Matúš Reiner
duchovný správca Oravského centra mládeže Ústie nad Priehradou

 

Mgr. Peter Repiský
administrátor farnosti Detvianska Huta

 

Lukáš Ronec
poslanec mesta Trenčín, člen kapely Lámačské chvály

 

Mgr. Matej Sabo
Otcovo srdce pre Slovensko

 

ThLic. Ing. Juraj Schindler
predseda Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy

 

Mgr. Jozef Slavkovský
kaplán Žarnovica

 

Ing. Vladimír Smataník
vedúci spoločenstva EFATA

 

Lenka Srncová
členka komisie pre mládež DCZA

 

Michal Srnec
člen komisie pre mládež DCZA

 

Pavol Strežo
vedúci Spoločenstva Novej evanjelizácie, Dolný Kubín

 

ThDr. Stanislav Ščerba, PhD.
farár Senné

 

Mgr. Mária Škovierová
vedúca komunity Eben Ezer

 

Ing. Martin Štuk
asistent europoslanca, mladežnicky aktivista, vedúci projektu Lifecamp

 

Peter Štupák
vedúci spoločenstva Maranatha Prešov

 

ThLic. Patrik Taraj
doktorand na Pápežskej Gregorovej Univerzite v Ríme

 

Mgr. Mário Tomášik
vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, viceprezident EMC

 

Mgr. Slavomír Trnka
špirituál kňazského seminára v Nitre

 

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

 

Mgr. Lukáš Valach
vodcovský tím spoločenstva SP, asistent poslanca NRSR

 

Mgr. Ing. Karol Vallo
kňaz, koordinátor pastorácie mládeže v Žilinskej diecéze

 

Ing. Pavol Vanacky
vedúci spoločenstva Maják Košice

 

Mgr. Richard Vašečka
poslanec NRSR, vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem

 

Jozef Wallenfels
člen komisie pre mládež DCZA

 

o. Milan Zaleha CSsR
miestny predstavený Michalovce, šéfredaktor časopisu a vydavateľstva Misionár, člen tímu Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka

 

ThLic. P. Michal Zamkovský CSsR
misionár, líder Rieky Života

 

Marek Žemla
člen spoločenstva Mládež Rán Kristových

 

ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD
laický misionár, líder Rieky Života

 

Mgr. Štefan Čunderlik
Rímskokatolícky kňaz